?wi?ta muzyki – sale koncertowe i opery

Muzyka klasyczna to uczta dla wszystkich zmys?ów. Sali koncertowej i opery nie tworzy tylko scena i widownia, lecz równie? jej fasada, przestrzeń, nastrój i atmosfera. Zarówno w muzyce, jak i w architekturze, przecina si? tu w niezwykle ró?norodny sposób nowoczesno?? i tradycja.
Hamburgische Staatsoper

牌九32张牌图案 www.zymzp.tw Od 1687 roku w Hamburgu przy placu G?nsemarkt dzia?a?a opera, gdzie wykonywano dzie?a Telemanna i H?ndla. W 1827 roku zast?pi? j? teatr Stadt-Theater przy Dammtorstra?e, wzniesiony wed?ug projektu klasycystycznego architekta Karla Friedricha Schinkla. Tworzyli tu Paganini, Liszt, Wagner i Mahler. W 1934 roku teatr zmieni? nazw? na Hamburgische Staatsoper. Dzi? instytucja ta nale?y do grona wiod?cych europejskich teatrów operowych.

Liederhalle Stuttgart

Nazwa ?Liederhalle“ (hala ?piewacza) pochodzi od budynku koncertowego z XIX wieku, zniszczonego podczas II wojny ?wiatowej. W miejscu zniszczonego gmachu w 1956 roku otwarto now? Stuttgarter Liederhalle, wa?ny o?rodek kulturalny w czasach powojennych, obj?ty obecnie cz??ciowo ochron? konserwatorsk?. Rozbudowane w 1991 roku Centrum Kulturalno-Kongresowe Liederhalle mie?ci pi?? du?ych sal i 18 mniejszych pomieszczeń.

Meistersinger Halle

Ze wzgl?du na to, ?e wiele sal koncertowych w Norymberdze zosta?o zniszczonych podczas II wojny ?wiatowej, w 1963 roku otwarto nowe Centrum Kulturalno-Kongresowe – Meistersingerhalle w Luitpoldhain. Odbywaj? si? tu koncerty norymberskich chórów i orkiestry, koncerty rockowe, jazzowe, kongresy, zjazdy partii. Legendarnymi elementami budynku s? du?e przeszklone foyer oraz miedziana p?askorze?ba o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych.

Nikolaisaal, Poczdam

Sala Nikolaisaal w Poczdamie zosta?a otwarta uroczy?cie w 1909 roku jako sala gminna ewangelickiego ko?cio?a ?w. Miko?aja. Po ci??kich zniszczeniach w 1945 roku s?u?y?a po wojnie jako sala koncertowa i radiowa. Dopiero w 2000 roku po przebudowie Nikolaisaal sta?a si? ponownie sal? koncertowo-widowiskow?. Cz?sto goszcz? tu m.in. Brandenburgisches Staatsorchester i Deutsche Filmorchester z Babelsbergu.

Opera we Frankfurcie

Po II wojnie ?wiatowej opera we Frankfurcie musia?a znale?? dla siebie nowe miejsce i?znalaz?a je w?gmachu dawnego teatru przy Theaterplatz. Teatr otrzyma? w 1960 roku w?asny budynek tu? obok, a w 1962 roku oba obiekty po??czono wspóln? szklan? fasad?. Wspólne foyer teatru i opery ozdabia obraz Marca Chagalla. Opera we Frankfurcie nale?y do wiod?cych europejskich teatrów operowych.

Richard-Wagner Festspielhaus

Jedn? z najs?ynniejszych niemieckich scen operowych jest Richard-Wagner-Festspielhaus w Bayreuth. A odbywa si? tu tylko 30 spektakli rocznie – podczas letniego Festiwalu Wagnerowskiego. Teatr operowy na zielonym wzgórzu Grüner Hügel otwarto w 1876 roku. Budynek powsta? wed?ug Wagnera, ??cz?c w?sobie elementy klasyczno-greckie z ?redniowieczno-niemieckimi.

Semperoper Drezno

W 1869 roku strawiona ca?kowicie w po?arze, w 1945 roku zniszczona podczas bombardowań, w 2002 roku uszkodzona znacznie przez powód? – legendarna opera Semperoper w Dre?nie musia?a mierzy? si? z wieloma przeciwieństwami losu. Po II wojnie ?wiatowej ta zaprojektowana niegdy? przez Gottfrieda Sempera w stylu renesansowym opera musia?a czeka? na ponowne otwarcie a? 40 lat. Dzisiaj mie?ci si? tu siedziba orkiestry S?chsische Staatskapelle z Drezna.

Obs?uga bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powi?kszania i zmniejszania strony w przegl?darce:

Powi?ksz: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przegl?darce po klikni?ciu ikony: